Główny / Krwiak

Gwiaździak mózgu: przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie

Krwiak

Gwiaździak jest najczęstszym pierwotnym guzem mózgu. Źródłem są komórki astrocytów w kształcie gwiazdy, od których pochodzi nazwa. Jest to rodzaj glejaka - nowotwór pochodzący z glejów (szkielet wspierający tkankę mózgową).

Występowanie gwiaździaka mózgu wynosi około 5 osób na 100 tysięcy populacji.

Powody rozwoju

Większość przypadków tej choroby ma charakter sporadyczny, nie jest spowodowany czynnikami genetycznymi, a etiologia ich występowania nie jest dokładnie określona..

Jedynym mniej lub bardziej sprawdzonym czynnikiem onkogennym jest promieniowanie radioaktywne. Potwierdza to wysoki odsetek guzów mózgu u dzieci poddawanych radioterapii z powodu białaczki..

W 5% przypadków gwiaździaki są uwarunkowane genetycznie. Występują u osób z zespołami dziedzicznymi, takimi jak neurofibromatoza, choroba Turkota, zespół Li-Fraumen.

Pozostałe przyczyny nie są wystarczająco udowodnione. Jak dotąd podobno wyrażane są tylko opinie na temat wpływu niekorzystnych czynników środowiskowych, palenia, promieniowania elektromagnetycznego itp..

Klasyfikacja

W przeciwieństwie do głównej gradacji według etapów przyjętych w onkologii, guzy mózgu są podzielone zgodnie ze stopniem złośliwości (stopień WHO) i stopą wzrostu na 4 grupy. I-II są łagodne, a III-IV to złośliwe guzy mózgu.

Uproszczona histologiczna klasyfikacja astrocytów wygląda następująco:

 • Pilocytic (I st).
 • Zależna gigantyczna komórka (I ct).
 • Diffuse (II art.).
 • Anaplastyczny (III miejsce).
 • Glejak (IVst).

Gwiaździak pilocytowy - występuje częściej u dzieci i młodzieży, zlokalizowany głównie w tylnym dole czaszki (móżdżek, pień mózgu), podwzgórze i przewód wzrokowy. Charakteryzuje się powolnym postępem, wydzielaniem ze zdrowej tkanki, samostabilizacją wzrostu, rzadko złośliwą. W 80% przypadków po leczeniu chirurgicznym następuje całkowite wyleczenie..

Zależny gwiaździak gigantycznych komórek jest łagodny, powoli rośnie, często bezobjawowy. Występuje częściej u mężczyzn, zwykle zlokalizowanych w czwartej lub bocznej komorze mózgu.

Gwiaździak rozlany jest wykrywany głównie u młodych ludzi (w wieku 30–35 lat). Rozwija się w strefach czołowej, skroniowej i wysepkowej. Częściej niż inne objawia się to epiprotami. W 70% przypadków gwiaździak rozproszony może przerodzić się w postać złośliwą. Opcje histologiczne: włókniste, hematocytowe, protoplazmatyczne (bardzo rzadkie gatunki).

Gwiaździak anaplastyczny występuje częściej w wieku 40-50 lat. Jest to złośliwy, naciekający nowotwór o niekorzystnym rokowaniu. Znajduje się głównie w półkulach mózgowych.

Glejak jest najczęstszym i najbardziej złośliwym nowotworem mózgu (stopień IV wg WHO). Charakteryzuje się agresywnym naciekaniem, nieograniczeniem z otaczających tkanek, prawie 100% nawrotem nawet podczas leczenia. Glejak występuje głównie po 50 latach (pierwotny, na niezmienionej tkance mózgowej). Wtórna GB, która powstaje z gwiaździaków o mniejszym stopniu złośliwości, może również wystąpić w młodszym wieku. Glejaki dzielą się na: komórki gigantyczne i glejaka.

W związku z szybkim rozwojem biologii molekularnej zgromadzono wiele badań dotyczących mutacji genetycznych w komórkach guza mózgu. Okazało się, że obecność niektórych zmian znacząco wpływa na przebieg i rokowanie tych samych typów histologicznych gwiaździaków..

W 2016 r. Przyjęto nową klasyfikację guzów OUN. Na przykład rozproszone, anaplastyczne gwiaździaki i glejak w nim są reprezentowane przez podtypy z mutacją w genie IDH i bez niego. Obecność patologii genetycznej w genie IDH jest markerem pozytywnym prognostycznie, co oznacza, że ​​guz będzie skuteczniej reagował na chemioterapię.

Obraz kliniczny

Każdy nowotwór w mózgu ma podobne objawy, niezależnie od tego, czy jest łagodny, czy złośliwy. Różnica polega tylko na lokalizacji i wielkości guza.

Zespół podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego. Przejawia się jako rozdzierający ból głowy, nasilany przez pochylanie się do przodu i w pozycji poziomej, której często towarzyszą nudności, czasem wymioty. Konwencjonalne środki przeciwbólowe są nieskuteczne.

Epiprots. Rozwijaj się z podrażnieniem neuronów ruchowych. Mogą wystąpić duże napady z utratą przytomności lub ogniskowe (drgawki konwulsyjne określonej grupy mięśni).

Ogniskowe objawy neurologiczne. Zależy od lokalizacji edukacji i jej wpływu na ośrodki mózgowe.

 • Niedowład lub porażenie kończyn z jednej strony.
 • Afazja - zaburzenia mowy.
 • Agnosia - patologiczna zmiana postrzegania.
 • Drętwienie lub utrata czucia w jednej połowie ciała.
 • Podwójne widzenie - podwójne widzenie.
 • Zmniejszenie lub utrata pól widzenia.
 • Ataksja - zaburzona koordynacja i równowaga.
 • Zadławienie przy przełykaniu.

Zmiany poznawcze. Zmniejszenie pamięci, uwagi, niemożność logicznego myślenia. Z uszkodzeniem płata czołowego - zaburzenia psychiczne typu „psychiki czołowej”.

Diagnostyka

 • Historia medyczna i badanie neurologiczne.
 • Badanie okulistyczne.
 • MRI mózgu jest złotym standardem w diagnozowaniu nowotworów. Odbywa się to w trzech projekcjach bez wzmocnienia iz kontrastem. Pozwala dokładnie określić lokalizację wykształcenia, przeanalizować związek zmiany z otaczającymi strukturami, zaplanować leczenie chirurgiczne.
 • Badanie CT w przypadku niemożności lub przeciwwskazań do MRI.
 • Analizy ogólne i biochemiczne, koagulogram, badanie markerów zakaźnych, EKG.
 • Funkcjonalny MRI.
 • Spektroskopia MRI.
 • Angiografia.
 • Mózg PET z metioniną, tyrozyną.
 • Elektroencefalografia.

Leczenie - podejścia ogólne

Głównymi metodami są metoda chirurgiczna, radioterapia i chemioterapia. Usunięcie nowotworu jest pierwszym zadaniem dla neurochirurgów. Bez interwencji chirurgicznej i biopsji nie można postawić ostatecznej diagnozy i opracować dalszej taktyki leczenia.

Wskazania do zabiegu są ustalane przez radę w zależności od lokalizacji guza, ogólnego stanu funkcjonalnego pacjenta (według skali Karnowskiego), a także wieku.

 • Maksymalnie możliwe jest usunięcie tkanki guza bez wpływu na otaczające struktury..
 • Zmniejsz skutki nadciśnienia śródczaszkowego.
 • Zdobądź materiał do badania histologicznego.

Jeśli usunięcie nowotworu jest niemożliwe, wskazana jest biopsja stereotaktyczna (nakłucie mózgu specjalną igłą pod kontrolą MRI lub CT).

Powstały materiał jest badany przez co najmniej trzech specjalistów, po czym dokonuje się ostatecznej diagnozy histologicznej i stopnia złośliwości (stopień WHO).

Zdecydowanie zaleca się badania genetyczne molekularne w celu planowania dalszych taktyk leczenia..

Zaleca się leczenie uzupełniające (pooperacyjne), biorąc pod uwagę typ histologiczny guza, obecność mutacji genetycznych IDH, ogólny stan pacjenta.

Ogólne zasady leczenia astrocytów o różnym stopniu złośliwości

Gwiaździak pilocytowy (piloidowy) (stopień I)

Główną metodą jest operacja. Po operacji wykonuje się kontrolne badanie MRI. W przypadku radykalnego usunięcia guza zwykle dalsze leczenie nie jest wymagane..

W przypadku wątpliwości po usunięciu nowotworu wykonuje się obserwację dynamiczną. Radioterapia lub reoperacja jest zalecana tylko w przypadku wykrycia nawrotu i pojawienia się objawów.

Chirurgia stereotaktyczna (Cyber-knife) staje się coraz bardziej alternatywą dla chirurgicznego usuwania nowotworów małych astrocytów piloidowych. Metoda opiera się na jednoczesnym maksymalnym dokładnym skupieniu wysokich dawek promieniowania na tkance guza przy minimalnym ryzyku uszkodzenia niezmienionych struktur.

Gwiaździak rozlany (II stopień)

Główną jest metoda chirurgiczna. Po operacji wykonywany jest kontrolny MRI. Jeśli zostanie wykonana radykalna resekcja i nie ma niekorzystnych czynników rokowniczych, można obserwować z częstotliwością MRI raz na 3-6 miesięcy.

Adiuwantowa radioterapia jest zalecana w przypadkach niepełnego usunięcia, a także w przypadku obecności więcej niż jednego czynnika ryzyka:

 • wiek powyżej 40 lat;
 • rozmiar guza jest większy niż 6 cm;
 • poważny deficyt neurologiczny;
 • nowotwór rozprzestrzenił się na linii środkowej;
 • objawy nadciśnienia śródczaszkowego.

Standardem ekspozycji na promieniowanie jest radioterapia na odległość w całkowitej dawce 50–54 Gy. Chemioterapia nowotworów II stopnia zwykle nie jest przeprowadzana..

Gwiaździak złośliwy (gwiaździak anaplastyczny i glejak, art. III i IV)

Jeśli to możliwe, chirurgicznie usuwa się maksymalną objętość guza..

W krótkim okresie po zabiegu zalecana jest chemioradioterapia. Kurs składa się z codziennych sesji 2 Gy w całkowitej dawce 60 Gy (30 cykli).

Zalecane schematy chemioterapii: w przypadku gwiaździaka anaplastycznego schemat PCV (Lomustyna, prokarbazyna, winkrystyna) stosuje się po przebiegu ekspozycji na promieniowanie. W przypadku glejaka standardem jest jednoczesna chemioradioterapia (temozolomid przed każdą sesją napromieniania), a następnie dawka podtrzymująca temozolomidu (temodal).

Kontrolne badanie MRI przeprowadza się 2-4 tygodnie po radioterapii, a następnie co 3 miesiące.

Taktyka dla nieoperacyjnego gwiaździaka

Dość często zdarza się, że anatomicznie pierwotne ognisko jest tak umiejscowione, że nie można go usunąć. Pacjenci z przeciwwskazaniami również nie są operowani (wiek powyżej 75 lat, ciężka choroba somatyczna, wskaźnik Karnowskiego poniżej 50).

W takich przypadkach pożądana jest biopsja stereotaktyczna w celu uzyskania materiału do analizy morfologicznej..

Jeśli ta manipulacja jest również związana z wysokim ryzykiem dla życia pacjenta, taktyki leczenia są przyjmowane na podstawie zakończenia konsultacji. Na podstawie danych neuroobrazowania (MRI lub CT) lekarze formułują wstępną diagnozę (każdy rodzaj nowotworu ma swoje własne charakterystyczne cechy na zdjęciach).

Objawowe leczenie farmakologiczne

W przypadku ciężkich objawów zalecana jest terapia towarzysząca:

 • Leki glikokortykosteroidowe (hormony) mogą zmniejszać nadciśnienie wewnątrzczaszkowe. Stosuje się go głównie w deksametazonie w indywidualnie dobranych dawkach. Po leczeniu chirurgicznym dawka jest zmniejszona lub całkowicie anulowana.
 • Leki przeciwpadaczkowe do leczenia i zapobiegania napadom drgawkowym.
 • Leki przeciwbólowe.

Taktyki nawrotów

Guzy glejowe mają tendencję do nawrotów (ponownego wzrostu), szczególnie często złośliwe gwiaździaki. Główne opcje leczenia nawrotu to chirurgia, radioterapia i chemioterapia. Przy małych ogniskach można zastosować stereotaktyczną radiochirurgię.

Podejście w każdym przypadku jest indywidualne, ponieważ zależy od stanu pacjenta, czasu, jaki upłynął od poprzedniego leczenia, stanu funkcjonalnego mózgu. Podczas przeprowadzania chemioterapii stosuje się różne schematy z późniejszą oceną ich skuteczności; w przypadku glejaków możliwe jest wyznaczenie docelowego leku zawierającego awastynę (bewacyzumab).

W przypadku ciężkiego ogólnego stanu somatycznego pacjenta wskazana jest terapia objawowa mająca na celu złagodzenie objawów choroby.

Prognoza

Zależy od stopnia złośliwości guza, wieku i ogólnego stanu pacjenta.

Mediana przeżycia:

 • Gwiaździak piloidalny - 80% pacjentów żyje ponad 20 lat po leczeniu.
 • Gwiaździak rozlany - w wieku 6-8 lat, w większości przypadków przekształca się w bardziej złośliwą formę.
 • Gwiaździak anaplastyczny i glejak: rokowanie jest złe, pięcioletnie przeżycie praktycznie nie jest osiągane. Leczenie może przedłużyć życie o 1-1,5 roku.

Gwiaździak

Gwiaździak mózgu Czynniki ryzyka

Ryzyko rozwoju patologii jest zwiększane przez takie czynniki:

1. Wirusy onkogenne.

2. Promieniowanie radioaktywne, w tym ekspozycja na promieniowanie, uzyskane podczas kilku kursów radioterapii raka. U takich pacjentów rokowanie występowania gwiaździaka mózgu pogarsza się trzykrotnie.

3. Stopień guza.

4. Dziedziczna predyspozycja.

5. Rozmiar guza i jego lokalizacja.

Rokowanie w leczeniu gwiaździaka mózgu i przeżycie pacjenta zależy bezpośrednio od każdego czynnika. Najkorzystniejsze rokowanie występuje u pacjentów z dużym zróżnicowaniem komórek nowotworowych. Należy zauważyć, że rokowanie w rozwoju gwiaździaka nie zależy bezpośrednio od wieku, ponieważ guz może powstawać zarówno u dzieci, jak i osób starszych.

Klasyfikacja gwiaździaka mózgu

Zaakceptowano kilka klasyfikacji astrocytów. Przede wszystkim brany jest pod uwagę rodzaj komórek tworzących guz. Istnieją takie rodzaje „zwykłych” nowotworów:

Istnieją również „specjalne” nowotwory: zależna olbrzymia komórka: mikrocystyczny móżdżek i gwiaździak brodawkowaty lub pilocytowy. Dla prognozy ważniejsza jest klasyfikacja według stopnia złośliwości zaproponowana przez ekspertów WHO..

Tak więc gwiaździak pilocytowy odnosi się do pierwszego stopnia złośliwości. Drugi stopień obejmuje zwykłe gwiaździaki, które składają się z wysoce zróżnicowanych komórek o niskiej złośliwości (łagodne gwiaździaki). Guzy o wysokim stopniu złośliwości, takie jak gwiaździak anaplastyczny i glejak, należą do trzeciego i czwartego stopnia.

Objawy gwiaździaka mózgu

Symptomatologia choroby zależy od lokalizacji procesu patologicznego. Prognozy dotyczące przeżycia ulegają pogorszeniu z powodu faktu, że początkowo guz nie objawia się. Z reguły pierwsze oznaki choroby pojawiają się tylko wtedy, gdy nowotwór osiąga znaczny rozmiar. Są trwałe lub przejściowe.

Typowe objawy gwiaździaka mózgu, które wpływają na rokowanie dotyczące jakości życia, są następujące:

ból głowy zlokalizowany w różnych częściach głowy; jakiekolwiek dawki leków przeciwbólowych nie zmniejszają nasilenia bólu;

skłonność do skurczów;

nudności, którym towarzyszą wymioty;

zmienność nastroju, pojawienie się zmian osobowości, pogorszenie socjalizacji;

pojawienie się wad i zaburzeń mowy;

rozwój osłabienia kończyn i ogólne złe samopoczucie;

zaburzona koordynacja ruchów lub chodu;

rozwój zespołu halucynacyjnego;

problemy z umiejętnościami motorycznymi i pisaniem.

Metody diagnozowania choroby

Aby na czas ustalić prawidłową diagnozę, należy wykonać następujące testy diagnostyczne:

1. Najdokładniejsze jest rezonans magnetyczny, za pomocą którego można rozpoznać stopień złośliwości guza. Podczas tej procedury diagnostycznej obszary guza zostaną podświetlone. Najbardziej nasycony i jasny kolor będzie na tych obszarach tkanek, które odżywiają guz.

2. Tomografia komputerowa jest wykonywana w oparciu o technologię rentgenowską. Na radiogramach widoczny jest warstwowy obraz struktur mózgu. To badanie pozwala ustalić lokalizację i strukturę gwiaździaka.

3. Dzięki pozytronowej tomografii emisyjnej niewielka dawka radioaktywnej glukozy jest wstrzykiwana do żyły osoby przed rozpoczęciem badania. Służy jako wskaźnik, który pomaga zidentyfikować lokalizację gwiaździaka. Substancja ta gromadzi się w guzach zarówno o niskim, jak i wysokim stopniu złośliwości. Nisko złośliwe guzy pochłaniają mniej glukozy.

4. Podczas biopsji weź mały kawałek dotkniętej tkanki i przeprowadź badania. Tkanki nowotworowe są uzyskiwane chirurgicznie lub endoskopowo..

5. W przypadku angiografii wstrzykiwany jest specjalny barwnik do żyły, za pomocą którego można określić naczynia zasilające nowotwór.

6. Badanie neurologiczne jest pomocniczą metodą badawczą.

Charakterystyka niektórych rodzajów gwiaździaka

Gwiaździak pilocytowy należy do grupy łagodnych nowotworów rozwijających się z komórek glejowych. Jej ulubioną lokalizacją jest móżdżek, nerwy wzrokowe, duży mózg i jego tułów. Guz rośnie powoli, charakteryzując się najmniejszym stopniem złośliwości. Prognozy dotyczące gwiaździaka pilocytarnego są najkorzystniejsze.

Wpływa na dzieci i młodzież do dziewiętnastego roku życia. Nowotwór występuje czasami u dziecka w pierwszych latach życia. Guz ma wyraźne kontury, naciska na strukturę mózgu i powoduje odpowiednie objawy neurologiczne. Do leczenia stosuje się chemioterapię, radioterapię i aspirację ultradźwiękową..

Gwiaździak włóknisty jest przeważnie łagodny. Charakteryzuje się powolnym wzrostem. Wpływa na ludzi w wieku od dwudziestu do pięćdziesięciu lat. Granice nowotworu są zwykle rozmyte. W leczeniu pacjentów wykonuje się resekcję guza, stosuje się radioterapię lub chemioterapię..

Gwiaździak anaplastyczny odnosi się do złośliwych nowotworów mózgu. Stanowi dwadzieścia do trzydziestu procent wszystkich guzów mózgu. Wpływa na mężczyzn od trzydziestu do pięćdziesięciu lat. Rozwija się szybko, ma różne rozmiary i kształty. Chirurgiczne usunięcie tego typu gwiaździaka jest trudne. Do leczenia pacjentów cierpiących na gwiaździaka anaplastycznego stosuje się zestaw metod:

Glejak należy również do złośliwych guzów mózgu. Wpływa na osoby w bardziej dojrzałym wieku - od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu lat. Stanowi prawie połowę wszystkich astrocytów. Częściej spotykany u mężczyzn. Guz szybko się rozwija, wpływając na otaczającą tkankę. Powstaje z mniej złośliwych form nowotworowych, a czasem jako pierwotny gwiaździak mózgu..

interwencja chirurgiczna (usunięcie gwiaździaka);

mianowanie leków steroidowych, zwężających naczynia krwionośne i przeciwbólowych.

Leczenie

W przypadku każdego rodzaju gwiaździaka leczenie nie jest takie samo. Lekarz, podejmując decyzję o kompleksie środków terapeutycznych, wychodzi z histologicznego typu guza, stadium choroby i ogólnego stanu pacjenta.

Operacyjne usunięcie gwiaździaka wykonuje się, gdy guz ma niski stopień złośliwości. Usunięcie gwiaździaka nie zawsze jest radykalne, w wielu przypadkach dodatkowo zaleca się radioterapię. W niektórych przypadkach takie leczenie jest opóźniane do momentu pojawienia się nowych objawów choroby, ponieważ może nie być skuteczne we wczesnych stadiach procesu nowotworowego.

Radykalne usunięcie gwiaździaka złośliwego jest z góry niemożliwe. Od samego początku leczenia specjaliści próbują niszczyć komórki nowotworowe innymi metodami. Wzrost komórek rakowych można zatrzymać za pomocą radioterapii lub radioterapii.

Podczas operacji usunięcia gwiaździaka chirurg może zastosować technikę mikroskopową. Umożliwia powiększenie obrazu, a tym samym zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia tkanki otaczającej guz. Czasami całkowite usunięcie gwiaździaka jest niemożliwe. W takich przypadkach lekarze starają się zmniejszyć jego rozmiar..

Ogromną rolę odgrywa radioterapia w standardach leczenia gwiaździaka. Promieniowanie rentgenowskie uszkadza komórki biorące udział w dostarczaniu komórkom rakowym niezbędnych substancji. Nowoczesne technologie umożliwiają ograniczenie obszaru ekspozycji na promienie w taki sposób, aby część mózgu, która nie jest uszkodzona przez nowotwór, pozostała nietknięta. Następnie jego substancja jest całkowicie przywrócona..

Radioterapia jest przepisywana na kursach, które mogą znacznie poprawić jakość leczenia. Terapia promieniami odbywa się na dwa sposoby:

1. Poprzez narażenie wewnętrzne. Substancje radioaktywne są wprowadzane do tkanki nowotworowej..

2. W przypadku ekspozycji zewnętrznej źródło promieni radioaktywnych umieszcza się poza ciałem pacjenta.

Chemioterapia obejmuje wprowadzanie do organizmu na różne sposoby preparatów farmaceutycznych wpływających na komórki rakowe. Minusem chemioterapii jest to, że leki przeciwnowotworowe są bardzo toksyczne i mogą wpływać na zdrowe tkanki..

Leczenie gwiaździaka mózgu metodami radiochirurgicznymi jest bardzo obiecujące. Za pomocą programów komputerowych wykonywane są specjalne obliczenia, a promienie są wysyłane bezpośrednio na miejsce procesu guza. Żywe komórki otaczających tkanek nie są uszkodzone..

Prognozy przeżycia gwiaździaka mózgu

Jeśli gwiaździak ma wysoki stopień złośliwości, pacjenci po operacji żyją nie dłużej niż trzy lata. Aby przewidzieć przebieg procesu patologicznego, stosuje się następujące wskaźniki:

nasilenie złośliwości komórek;

lokalizacja procesu nowotworowego;

szybkość przejścia z jednego stadium choroby do drugiego;

historia nawrotów.

Na rokowanie przeżycia u pacjentów ze zdiagnozowanym gwiaździakiem mózgu ma wpływ tendencja komórek nowotworowych do złośliwości. Złośliwość występuje w czwartym lub piątym roku po wstępnej diagnozie.

Rokowanie zależy przede wszystkim od stadium choroby. Tak więc, na pierwszym etapie choroby przewidywana długość życia pacjenta wynosi dziesięć lat. W przypadku przejścia do drugiego etapu przewidywany okres życia jest skrócony do 7-5 lat. Pacjenci z trzecim stadium gwiaździaka mózgu żyją nie dłużej niż cztery lata, a czwarty etap, w przypadku pozytywnego obrazu klinicznego, może żyć dłużej niż rok.

Pięcioletnie przeżycie pacjentów z gwiaździakiem jest następujące:

na pierwszym etapie - 100%;

w drugim etapie - 75%;

w trzecim i czwartym etapie - 0-1%.

Można przewidzieć jakość życia pacjentów z gwiaździakiem mózgu. Po zabiegu możliwe są następujące powikłania:

zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego;

słabe umiejętności komunikacyjne z powodu upośledzenia wymowy mowy;

zaburzenia dotyku, smaku, wrażliwości dotykowej.

Wytyczne dotyczące zapobiegania gwiaździakom

Każda osoba może potrzebować wskazówek, które pomogą podjąć właściwą decyzję:

1. Jeśli twoi krewni mieli kiedykolwiek guz mózgu, uważnie monitoruj swoje zdrowie.

2. Unikaj pracy w niebezpiecznych warunkach pracy..

3. Zwróć uwagę na najmniejsze zmiany w swoim zdrowiu.

4. Skonsultuj się z lekarzem w odpowiednim czasie. Od tego zależy nie tylko czas trwania, ale także jakość twojego życia.

Gwiaździak mózgu jest złożoną patologią. Przejawia się to przede wszystkim objawami neurologicznymi. Kiedy pojawią się pierwsze oznaki gwiaździaka mózgu, należy natychmiast skonsultować się ze specjalistą. Tylko terminowa diagnoza i kompleksowe leczenie gwiaździaka może przedłużyć życie osoby.